วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วัดประยุรวงศาวาส จัดว่าเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2371 โดย สมเด็จพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ได้บริจาคที่ดินที่เป็นสวนกาแฟเดิม โดยใช้เวลาสร้างอยู่เป็นเวลา 8 ปี จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2379 และได้จัดให้มีงานฉลองขึ้นในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.​ 2379 ส่ิงที่น่าสนใจภายในวัดประกอบด้วย พระบรมธาตุมหาเจดีย์ เป็นเจดีย์สีขาวทรงกลมขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เมตร สูง 60 เมตร

ใช้เทคนิคการสร้างแบบอยุธยาโดยมีการสร้างเสาแกนกลางเพื่อเป็นหลักในการก่อสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่ ซึ่งแกนกลางนี้เคยล้มเอียงไปทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาจึงได้ทำการบูรณะด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เสาแกนกลางกลับมาตั้งตรง จึงนับเป็นโบราณสถานที่สำคัญเพราะเป็นเจดีย์แบบมีแกนกลางเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่และยังเปิดให้เข้าชมด้านในเจดีย์ได้อีกด้วย องค์การยูเนสโกได้มอบรางวัลดีเด่นจากการประกวดโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในปี พ.ศ. 2556 จากการที่ชุมชนให้ความร่วมมือร่วมใจในการบูรณะเจดีย์แห่งนี้โดยใช้ความเข้าใจในโบราณสถานอย่างแท้จริง พิพิธภัณฑ์พระ ประยูรภัณฑาคาร หรือ พรินทรปริยธรรมศาลา เป็นอาคารปูนทรงยุโรปที่จัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ โดยเฉพาะพระพุทธรูปและพระเครื่องต่างๆ ที่พบจากกรุบนพระบรมธาตุมหาเจดีย์ รวมถึงพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา อาคารนี้ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นพระบรมธาตุมหาเจดีย์ แต่เดิมเคยใช้เป็นที่ศึกษาพระปริยธรรมของพระภิกษุสามเณร จนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand